Entreprenadtvist

Vi har stor kunskap och expertis inom entreprenadrätt och övriga tvistemål. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning

Dina experter på entreprenadjuridik

Entreprenadtvister uppstår inte sällan mellan entreprenören och beställaren när en eller båda parter anser att vissa aspekter av entreprenaden har genomförts icke fackmannamässigt – eller när det är fråga om beställning av ändrings- och tilläggsarbeten. Sådan tvist kan bli kostsam – både avseende tid och pengar. Vi på SIPIA Juridik har lång erfarenhet av att hantera entreprenadtvister med tillfredsställande resultat, vilket gör oss till ett tryggt val när du behöver rådgivning och hjälp. 

Vi tar emot både företag och privatpersoner som klienter. Vi erbjuder en kostnadsfri rådgivning under 30 minuter vid ett inledande möte. 

Entreprenörer och beställare

En entreprenadtvist omfattar vanligtvis en entreprenör och en beställare. Som entreprenör inom byggsektorn kommer man sannolikt hamna i tvist med beställare någon gång under sin karriär. Vare sig om ärendet gäller förseningar, kostnader eller andra situationer så kan vi på SIPIA Juridik biträda ditt bolag under ärendets gång. Du kan under tiden fokusera på ditt företags verksamhet. Vi har tidigare företrätt såväl beställare som entreprenörer varför insikt om båda sidor är värdefull i rådgivningen.

Både privatpersoner såväl som företag kan beställa entreprenader. Som privatperson kan det vara komplicerat att ha kännedom om vilka relevanta avtal och andra faktorer som är viktiga i samarbetet med entreprenören. Även erfarna företagare kan ha nytta av att ta hjälp av en jurist för att granska avtal i förebyggande syfte eller först när tvist uppstår. Det kan annars vara svårt att driva ett sådant ärende själv på ett framgångsrikt sätt.


Att nå en förlikning

En entreprenadtvist kan uppstå av många skäl. Kanske är projektet försenat, felaktigt utfört eller har orsakat skador på tredje part. Kanske är avtalet otydligt, parterna oense om betalningar, miljö- och säkerhetskrav eller så har någon sagt upp avtalet i förtid. Anledningarna kan vara många och vi har erfarenhet av de flesta av dem. 

Så här kan en grovt förenklad förhandlingsprocess se ut:

1. Förberedelser

Vi samlar in relevant dokumentation, identifierar tvistefrågorna och förbereder en handlingsplan och förhandling.

2. Förhandling

Vi kommunicerar, medlar och förhandlar med den andra parten, klargör tvistefrågorna, och bestämmer en agenda för fortsatta diskussioner.

3. Förlikning och avtal

Vi upprättar eller reviderar förlikningsavtal. Vi följer också upp för att säkerställa att båda parterna uppfyller sina åtaganden.

Professionell rådgivning i entreprenadrätt och tvistemål

0708 - 98 38 28
entreprenadtvist, entreprenadavtal

Entreprenadavtal

Vi hjälper dig att granska, upprätta och förhandla fram entreprenadavtal inför framtida projekt. Vi rekommenderar att standardavtal utgör kontraktshandlingar, såsom tex:

  • AB 04; utförandeentreprenader,

  • ABT 06; totalentreprenader,

  • ABS 09; småhusentreprenader.

Skiljeförfarande eller allmän domstol

Skiljeförfarande är en privat tvistlösningsmetod där parterna, i stället för att vända sig till en allmän domstol, kommer överens om att låta en eller flera oberoende tredje parter (skiljemän) avgöra tvisten. Oftast har parterna i förväg avtalat om hur en tvist ska avgöras – om inte är det en viktig klausul i ditt avtal. 

Vi undersöker huruvida tvistlösning i allmän domstol eller genom skiljeförfarande kan vara framgångsrikt för dig som klient och bistår sedan dig hela vägen.

Att förebygga entreprenadtvister

Vill du som företagare undvika entreprenadtvister så kräver det tydlighet, dokumentation, väl upprättade avtal och god kommunikation mellan alla inblandade parter. Nyckeln ligger i att upprätta utförliga och tydliga avtal som täcker olika aspekter av projektet, allt ifrån omfattningen av arbetet till betalningsvillkor.

Vidare är det avgörande att adressera frågetecken eller bekymmer så fort de uppstår. Ett engagemang i att bibehålla en god relation kan drastiskt minska risken för konflikter och tvister, förutsatt att något större fel inte har begåtts.

Vår erfarenhet av tvistemål

Utöver entreprenadtvister har SIPIA Juridik omfattande erfarenhet och kunskap även inom andra rättsområden. Bland annat kan vi hjälpa till med:

  • Fordringstvister

  • Skadeståndstvister

  • Fastighetstvister och överlåtelser

  • Avtalstvister och upprättande av avtal 

Tveka inte att höra av dig till oss på SIPIA Juridik, vid behov av inledande rådgivning inom entreprenadrätt, tvist eller andra juridiska frågeställningar. Vårt inledande möte är alltid kostnadsfritt.